Özgür Vakfı

Hakkımızda

Özgür Vakfı; 1993 yılında Mânevi rehberimiz Hacı Hâfız Mustafa Uzgur (ks)’un gayretleriyle ve yine onun önderliğinde kurulmuştur. Vakfın amaçlarının hayata geçirilmesine yönelik olarak, kuruluşundan günümüze kadar, zaman içerisinde ülkemizin hemen hemen her yerine yayılarak, kurulan temsilciliklerimiz ile sosyal hizmet alanında önemli, kapsamlı, örnek ve öncü çalışmalar ve hizmetler yapmaya devam etmektedir.

 

Hâfız Mustafa Efendi 1988 yılında İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Yeşil Camî (Kâdiriler Mescidi)’ni yaptırmış ve 30 yılı aşkın süre boyunca İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapmış olduğu imam-hatiplik vazifesine burada devam etmiştir. Zaman içerisinde artan hizmet faaliyetleri sonucunda fiziki anlamda yetersiz kalan camimizin yerine daha geniş anlamda hizmet edebilmesi için bir Külliye yaptırma hayalini ve gayesini bizlere aşılamıştır. 2014 yılında Hâfız Mustafa Efendi’nin ahirete irtihal etmesinin ardından kendisinin bizlere öğütlediği bu gayesi Özgür Vakfı tarafından 2016 yılında gerçekleştirilmiştir.

 

YEŞİL CAMİ yenileme çalışmaları 2016 yılında bitmiş ve yerine HÂFIZ MUSTFA UZGUR (ÖZGÜR) KÜLLİYESİ İnşa edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Özgür Vakfı

Vakıf Senedi

 

ÖZGÜR YARDIMLAŞMA DOSTLUK VE EĞİTİM VAKFI

(ÖYDEV)

 

VAKIF SENEDİ

 

BÖLÜM 1

KURULUŞ

 

          MADDE 1- VAKFIN ADI :

          Özgür Yardımlaşma Dostluk ve Eğitim Vakfı’dır. Kısa adı ÖYDEV’dir.

 

          MADDE 2- VAKFIN MERKEZİ :

          Vakfın merkezi İstanbul’dur. Vakfın mütevelli heyeti istediği yerde dilediği kadar, merkeze bağlı olmak şartıyla, şubeler,temsilcilikler, bürolar ve çalışma kolları kurar ve açar.

 

 

          MADDE 3- VAKFIN GAYELERİ:

          A- Milli, manevi ve  ahlaki değerler bağlı insan yetiştirmek ve eğitmek.

          B- Fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamak.

           C- Fertler arasında sevgi ve işbirliğini attırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak.

 

 

          MADDE 4- VAKFIN FAALİYETLERİ:

          A- Vakıf, gayelerini gerçekleştirmek maksadıyla aşağıdaki faaliyetleri yapar:

                         1- Matbaa kurar.

                         2- Yayınlar yapar. (Sesli, sesli ve görüntülü olarak, her nevi sinema televizyon radyo eserleri, oyunları, filmleri, video bant ve plaklar, yazılı olarak, kitap, broşür, dergi, tiyatro eserleri vb.)

                         3- Konferans, seminer, kurs, vaaz, açık oturum, kongre, sempozyum vs. tertip eder.

                         4- Yarışlar, şenlikler, ihtifaller, anma günleri tertip eder.

                         5- Daimi kurslar (Dini eğitim, lisan, biçki-dikiş, meslek kursları vs. ) okullar ( anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite vs. ) kreşler açar.

                        6- Yurt, kamp, sahil siteleri ve pansiyonlar açar.                                    

                        7- Spor tesisleri ve şehir içi salonları kurar.

                        8- Ev kadınları, köylü, işçi, esnaf tüccar, sanayici, memur vb. için mesleki eğitim müesseseleri açar.

                        9- Kütüphane, arşiv ve müzeler tesis eder.

                      10- Araştırma ve inceleme enstitüleri kurar.

          B- Fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi, içtimai, ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla:

                        1- Hastane, dispanser, sağlık ocağı, doğum evi gibi tesisler yapar ve işletir.

                        2- Kimsesiz, dul, yetim ve düşkünleri himaye için tesisler kurar ve işletir.

                        3- Doğum, ölüm, kaza, mağduriyet, felaket ve afetlere maruz kalanlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.

                        4- Nişan, düğün, sünnet vs. yardımları yapar.

                        5- Her seviyede tahsil ve araştırma yapanlara ve yapmak isteyenlere ayni ve nakdi yardım sağlamak, malzeme temin eder.

                         6- Tahsil ve araştırma bursları verir.

                         7- Vakfın gayesi istikametinde üstün başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve müesseselere plaket, nişan ve ödüller verir.

                         8- Vakfın gayesine uygun faaliyet gösteren şahıs, dernek ve müesseselerle iş birliği ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlar.

                         9- Şartlı bağışları şartlarına uygun olarak sarf eder.

          C- Fertler arasında sevgi ve işbirliğini arttırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak maksadıyla;

                         1- Muhtelif sosyal grup ve topluluklar arasında sevgi ve yakınlaşmayı sağlamak için toplantılar, geziler, ziyaretler ve sohbetler düzenler.

                         2- Fertler, dernekler ve müesseseler arasındaki kırgınlık ihtilafları giderici faaliyetlerde bulunur.

                         3- Vakfın gayesine uygun faaliyet gösteren şahıs, dernek ve müesseseler için bir dokümantasyon ve koordinasyon merkezi kurar.

                         4- Hastane, hapishane, huzurevleri, yurtlar vs. yerlere ziyaretler düzenler.

                         5- Vakfın gayelerini benimseyen kimseler için yerleşme merkezleri ve diğer sosyal tesisler kurar ve işletir.

                         6- Türkiye’de kurulmuş bulunan, çeşitli ülkelerin dostluk, kültür ve turizm dernek, vakıf ve müesseseleriyle münasebetler kurar ve işbirliği yapar.

                         7- Yurt dışındaki işçi, memur, müteşebbis, turist vb. vatandaşlarımızın her türlü meseleleriyle ilgilenir ve onlara yardımcı olur.

 

 

BÖLÜM 2

ÜYELİK

 

          MADDE 5- ÜYELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER :

          A- BU vakıf senedinin tescilinden sonra vakfa üye olmak isteyen T.C vatandaşlarından, evvelce vakfa üye kaydedilmiş bulunan iki kişinin tasvibini bildiren dilekçe ile Vakıf İdare Heyeti Başkalığına müracatta bulunanlar, Vakıf Mütevelli Heyetinin 2/3 kararıyla vakfa üye kaydolabilirler. Tüzek kişilerde vakfa üye olabilirler.

          B- Üyelik aidatın tahsiliyle başlamış olur.

          C- Vakıf Mütevelli Heyeti, üyelik aidatının miktarını ve ödeme şeklini günün şartlarına göre tesbit eder. Aidat miktarı aylık 50.000.- TL ‘den aşağı olamaz. 

          D- Vakıftan isteğiyle ayrılan veya üyeliğine son verilen gerçek ve tüzel kişilerin ödedikleri aidatlar kendilerine iade edilmez.

          E- İdare Heyetinin uygun göreceği mücbir sebeplerle aidatını ödemeyen üyelerden mücbir sebepler ortadan kalktıktan sonra, veremediği ayların aidatları ile ödeyeceği yeni aidatlar birleştirilerek tahsil edilir.

          F- Vakfa üst üste üç ay aidatını ödemeyen, vakfın şahsiyetine zarar verici faaliyetlerde bulunan ve bu sentte yazılı esaslara uymayanlar, bir daha üye kaydedilmemek üzere üyelikten ihraç edilir. Bu kararı, Vakıf Mütevelli Heyeti 2/3 çoğunlukla verir.

          G- Vakıf faaliyetlerinde üyelerine öncelik tanır.

 

 

BÖLÜM 3

VAKFIN TEŞEKKÜLÜ

 

          MADDE 6- VAKFIN ORGANLARI :

          A- Mütevelli Heyeti

          B- İdari Heyeti

          C- Murakabe Heyeti

 

          MADDE 7- MÜTEVELLİ HEYETİ :

          A- Mütevelli Heyeti vakfın en yetkili organıdır. Vakfı temsil eder.

          B- Mütevelli Heyeti, bu senedin sonunda imzaları bulunan ilk üç şahıstan meydana gelir.

          C- Mütevelli Heyeti, üyelerinden birinin ayrılması halinde vakıf üyeleri arasından uygun göreceği birini seçer.

          D- Mütevelli Heyeti üç kişiden az olamaz. Heyet şartlara göre sayısını arttırabillir ve bu on kişiden fazla olamaz.

         

          MADDE 8- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ :

          A- Vakfın genel durumu ve işleri hakkında gerekli kararları alır.

          B- Vakfı temsile ve vakıf namına imzaya yetkili organları ve derecelerini tesbit eder.

          C- Vakıf senedinin çeşitli bölüm ve maddeleri gereğince kendisine verilen görevleri yapar.

          D- Vakfın İdare ve Murakabe Heyet üyelerini seçer. Lüzum gördüğü an vazifelerine son verir.

          E-  İdare Heyetince vakıf senedi hükümlerine göre çıkarılacak olan tüzük ve yönetmelikleri onaylar, değiştirir veya yenilerini kabul eder.

          F- Vakfın hesap vaziyetini, idare ve murakabe Heyetlerinin hazırlamış oldukları raporları inceleyerek karar varır.

         G- İdare Heyeti tarafından hazırlanan bilanço, yıllık bütçe ve çalışma programlarını tetkik, tasdik ve tadil eder.

         H- İdare Heyetinin getireceği diğer teklifleri inceleyip karar bağlar.

          I- Vakfa yeni üye girişine karar verir ve üye aidatlarını tesbit eder.

          İ- Vakıf senedinin tadiline, vakfın feshine ve tasfiyesine mevzuat dahilinde karar verir.

 

          MADDE 9- MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞINA :

Mütevelli Heyeti kendi içinden üç yıl süreli bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Başkan, Mütevelli Heyetinin çalışmalarını tanzim ve kararların tatbikini takip eder.

 

          MADDE 10- MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI :

          A- Mütevelli Heyeti en az üç ayda bir defa toplanır. Ayrıca başkanlıkça lüzum görülen hallerde de olağanüstü toplanır. Normal toplantılar üyelere başkanlıkça bildirilir. Olağanüstü toplantılar için bütün üyeler, en az bir hafta önceden gündem bildirilmek suretiyle haberdar edilir.

          B- Mütevelli Heyet üyelerinin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Senette aksine hüküm bulunmayan hallerde salt çoğunlukla karar alır. Ekseriyet olmadığı takdirde toplantı en geç on beş gün içinde yapılmak üzere bir başka gübe bırakılır. Bu toplantıda da ekseriyet sağlanamazsa kararlar, toplantıya iştirak edenlerin ekseriyetiyle alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

 

        MADDE 11- İDARE HEYETİ :

          A- İdare Heyetinin Seçimi :

               Mütevelli Heyeti sürekli çalışmayı gerektiren iişler için, bütün üyelerin arasından en az üç, en çok beş kişilik bir idare heyeti teşekkül ettirir. İdare Heyeti üyeleri üç yıl için seçilir.

 

          B- İdare Heyetinin Toplantıları ve Çalışmaları :

                     1- İdare heyeti, seçimden sonra bir hafta içinde toplanarak, aralarından birini başkan , birini başkan yardımcısı, birini sekreter, birini de muhasip üyeliğe seçer.

                     2- İdare heyeti en az ayda bir defa toplanmak zorundadır. Ayrıca başkanın veya heyet üyelerinden ikisinin isteği üzerine belli edilen günlerde toplanır.

                     3- Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluk sağlanmış olmalıdır. Kararlar ekseriyetle alınır.

 

          C- İdare Heyetinin Görev ve Yetkileri :

                      1- İdare heyeti vakfın mallarını, gelirlerini, her türlü muamelelerini yönetir ve yürütür. Bu konuda icap eden harcamaları yapar.

                      2- Vakfın ve vakfa bağlı işletmelerin muamelelerinin işletilmesi maksadıyla ve kendi sorumluluğunda olmak üzere, vakıf gayesine uygun, personel ve kadrosunu tayin ve maaşlarını tesbit eder.

                       3- Her faaliyet yılı sonunda vakfın yıllık bilanço ve çalışmalarını muhtevi bir  raporu mütevelli heyetine sunar.

                       4- Vakıf için gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlar.

                       5- Mütevelli heyetinin onayını almak kaydıyla; vakfın servetini arttırmak maksadıyla ve işletmeler yatırımı için gayrimenkul alabilir, satabilir, inşaa ettirebilir. Devlete veya şirketlere ait hisse senetleri alabilir, satabilir. Holdinglere, limited ve anonim şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler ve şirketler kurabilir, işletebilir. İthalat, ihracat ve ticari mümessillikler ve komisyon işleri yapabilir.

                        6- Vakfın sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir, vakıf lehine rehin ve ipotek kabul edebilir.

                        7- Vakıf üyelerine, bu senet hükümlerince yapılacak yardımları yapabilir,kredi verebilir. Ancak bu fıkrada belirtilen ödemeler toplamı, vakfın varlığının 1/5 ini geçemez.

                         8- Mütevelli heyetinin aldığı kararları yerine getirir.

 

 

          MADDE 12- MURAKABE HEYETİ :

          A- Murakabe Heyetinin Seçimi :

               Mütevelli heyetinin ekseriyet oyla seçeceği üç asil, üç yedek üyeden müteşekkil bu heyet aralarından birini başkan seçer. Bu heyet üç yıl için seçilir, eski üyeler tekrar aynı göreve seçilebilirler.

          B- Murakabe Heyetinin Görev ve Yetkileri :

                     1- Vakıf hesaplarını en az dört ayda bir defa periyodik olarak inceler.

                     2- Bütçe hesaplarını kontrol eder. Her yıla ait bilanço ve faaliyet raporunu inceledikten sonra durumu bir raporla mütevelli heyetine bildirir.

                     3- İstedikleri takdirde idari heyeti toplantılarına iştirak ederler, ancak oy kullanamazlar.

                     4- Murakabe heyeti, bu vakıf senedi ile ilgili kanunlarla, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket murakıplığına verdiği görevlerden mesuldürler.

 

 

BÖLÜM 4

ŞUBELER

 

          MADDE 13- VAKFIN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ :

          A- Vakıf mütevelli heyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile yurt içinde; Dışilişkiler Bakanlığı’nın onayı ile yurt dışında şube, temsilcilik, büro, klüp ve çalışma kolları açabilir.

          B- Şubeler, temsilcilikler, bürolar, klüpler ve çalışma kolları, bu senet esaslarına uygun olarak çıkartılacak tüzük ve yönetmeliklere göre idare edilirler.

 

 

BÖLÜM 5

VAKFIN GELİRLERİ

 

          MADDE 14- GELİR KAYNAKLARI :

          Vakıf yukarıda sayılan gayelerini gerçekleştirebilmek için gerekli maddi imkanları temin ve takviye etmek maksadıyla şu kaynaklardn faydalanır:

          A- Vakıf kurucularının ortaya koyduğu sermaye .

          B- Üyelerin ödeyeceği aidatlar.

          C- Her türlü şartlı ve şartsız bağışlar

          D- Mevcut mal ve nakit varlığının nemalandırılması ile elde edilecek gelirler.

          E-  Her türlü ticaret, sanat, sanayi, ziraat, hayvancılık, madencilik, turizm ve ulaştırma sahalarında kurduğu, ortak olduğu veya ortak aldığı şirket ve işletmelerden elde edilen gelirler.

          F- İhracat ve ithalat yapmak veya yaptırmak suretiyle elde edilen gelirler.

          G- Patent, ruhsat ve bayilik almak-vermek suretiyle elde edilen gelirler.

          H- Menkul, gayrimenkul ve çeşitli hisse senetleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek gibi hukuki muameleler sonucu elde edilen gelirler.

           I- Zekat, fitre, kurban derisi vs. yardım toplamak neticesi elde edilen gelirler.

           İ- Yurt içinden veya dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yolunda hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bağışlanan menkul, gayrimenkul ve her türlü kıymet ve haklar.

           J- Kullanılmış cam, plastik ve metal ambalaj malzemeleri ile gazete, dergi ve mukavva gibi kağıt ürünleri vb.’nin toplanıp değerlendirilmesi ile elde edilen gelirler.

 

 

BÖLÜM 6

VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHI

 

          MADDE 15- VAKFIN FESHİ :

          Vakfın feshine mütevelli heyeti karar verir. Karar oy birliği ile alınır.

 

          MADDE 16- VAKFIN DEVRİ :

          Vakfın feshi veya infisahı halinde vakfın her türlü mal varlığı, yetki, kıymet ve hakları vakıf mütevelli heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna veya vakfa devredilir. Buna ilişkin karar oy birliği ile alınır.

 

        

 MADDE 17- VAKFIN KURUCULARI :

          Vakfın kurucuları aynı zamanda vakıf mütevelli heyeti üyeleridir. Kurucu heyet, kuruluşun resmen gerçekleşmesinden itibaren en geç iki ay içinde mütevelli heyet sıfatıyla toplanarak vakfın diğer organlarını seçer.

         

 

 

Logolar

* Logolarımızın tüm kullanım hakları, patent sahibi olan Özgür Vakfı’na aittir. Kullanım izni olmadan logolarımızın pazarlanması, çoğaltılması ve bir benzerinin üretilmesi kesinlikle yasaktır.